Yhdistyksen nimi on Suomen Mallaswhiskyseura ry.
Kansainvälisessä toiminnassa voidaan käyttää epävirallista nimeä englanninkielisenä Malt Whisky Association in Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen virallinen pöytäkirjakieli on suomi. Muuna kielenä kansainvälisessä toiminnassa käytetään englantia.


Yhdistyksen tarkoitus on toiminnallaan edistää erityisesti skotlantilaista mallaswhiskykulttuuria esimerkiksi suomalaisessa alkoholi- ja juomakulttuurissa.
Lisäksi yhdistys valistaa käyttäjiä oikeisiin käyttötapoihin, tiedottaa alkoholin etu- ja haittatekijöistä ja edistää muutoinkin terveellistä mallasjuomatapakulttuuria osana suomalaista ruokakulttuuria.

Yhdistys pyrkii laajentamaan kansalaisten kokemuksia mallaswhiskyjen käyttämisessä erilaisissa elämäntilanteissa, valistamaan mallaswhiskyjen käyttöön liittyvistä rituaaleista ja oikaisemaan kansalaisten vääriä uskomuksia ja luuloja whiskykulttuurista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii keräämään mahdollisimman paljon tietoa mallaswhiskyistä, niiden valmistajista ja valmistustavoista, historiasta, markkinoinnista, käyttötavoista, sekä merkkeihin ja valmistajiin liittyvistä tarinoista ja uskomuksista.

Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä luo heille mahdollisuuksia tutustua omakohtaisesti mallaswhiskyjen kulttuuriin. Lisäksi yhdistys järjestää yleisiä valistus- ja tiedotustilaisuuksia suomalaisen ravintola- ja juomakulttuurin mallaswhiskytuntemuksen lisäämiseksi.

Yhdistys pyrkii luomaan yhteistyösuhteet mallaswhiskyjen maahantuojiin, jakelu- ja myyntiorganisaatioihin, sekä valmistajiin ja kuluttajayhteisöihin.

Yhdistys tuottaa ja jakaa tiedotus- ja valistusmateriaalia, sekä käyttää julkisia tiedotusvälineitä ja mediaa tiedottamiseen ja valistukseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia ja maksullisia huvitilaisuuksia, joilla tuetaan yhdistyksen toimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen toiminnan laadun on oltava hyvien tapojen mukaista, siveellistä ja ympäristön arvoja kunnioittavaa, sekä luonteeltaan avointa ja hyvää tarkoittavaa yleishyödyllistä toimintaa.


Yhdistyksen liittymisestä jäseneksi muihin kotimaisiin yhdistyksiin hallituksen tulee tehdä esitys yhdistyksen kokoukselle ja siitä on ilmoitettava kokouskutsussa. Kansainvälisiin järjestöihin ja yhteisöihin liittymisestä hallituksen on tehtävä yksimielinen esitys yhdistyksen kokoukselle ja siitä on ilmoitettava kokouskutsussa.
Liittymispäätös edellyttää kokouksessa annetuista äänistä kahden kolmasosan (2/3 ) enemmistöä.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 20 vuotta täyttänyt Suomessa asuva hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, toimintatavat ja säännöt. Varsinaista jäsenyyttä voi hakea kahden hallituksen jäsenen suosituksesta hallituksen kulloinkin tarkoitukseen hyväksymällä hakemuksella. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannattajajäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista ja jotka maksavat vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun. Hallitus hyväksyy kannattajajäsenen sen maksettua kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenen erotessa kesken toimintavuoden jää hänen maksamansa jäsenmaksu koko eroamisvuodelta yhdistykselle. Eroamalla kesken vuotta jäsen ei vapaudu sen vuoden jäsenmaksuvelvoitteestaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä, tai ei enää muulla tavoin täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.Varsinaiseksi jäseneksi liittymisen yhteydessä yhdistys perii liittymismaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää vuosittain. Liittymismaksua ei makseta takaisin jäsenen erotessa.

Varsinaisten jäsenten vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenten kannatusjäsenmaksun suuruuden ja maksamisajankohdan päättää vuosittain yhdistyksen vuosikokous.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan presidentiksi, yhdistyksen pääsihteeri ja 4 –7 muuta varsinaista jäsentä, sekä 4 – 7 varajäsentä. Hallituksen tehtäviin kuuluu hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta huolella ja toiminnan tarkoitusta vastaavalla tavalla, sekä huolehtia yhdistyksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta ajallaan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan varapresidentiksi ja nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan taloudenhoitajan, yhdistyksen tiedottajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen sihteerinä toimii pääsihteeri ja hänen poissa ollessaan hallituksen nimeämä muu hallituksen jäsen.

Hallitus voi nimetä määräaikaisia työryhmiä tai toimikuntia erikseen määriteltyä asiaa tai toimintaa varten. Nimetessään tällaisen toimielimen hallituksen on nimettävä siihen vastuuhenkilö ja osoitettava asiaan kuuluvat varat ja muut resurssit toimielimen käytettäväksi. Toimielimen vastuuhenkilö on raportointivelvollinen hallitukselle.

Hallitus kokoontuu presidentin, tai tämän estyneenä ollessaan varapresidentin kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi presidentti tai varapresidentti on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se kanta, johon presidentti on yhtynyt. Jos vaalissa äänet menevät tasan, ratkaistaan valinta arvalla.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat presidentti tai varapresidentti, jompikumpi yhdessä pääsihteerin kanssa.Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.

10§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo olevan siihen aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa äänten mennessä tasan, ratkaisee valinnan arpa.

11§
Yhdistyksen hallituksen kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on toimitettava
kirjallisena yhdistyksen jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjallisena yhdistyksen jäsenille viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

12§
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
• Valitaan kokouksen puheenjohtaja
• Valitaan kokouksen sihteeri
• Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
• Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
• Valitaan tarvittaessa muut kokousvirkailijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, sekä kannatusjäsenmaksun suuruus.
8. Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma.
9. Valitaan yhdistyksen presidentti
10. Valitaan yhdistyksen pääsihteeri
11. Valitaan muut hallituksen jäsenet
12. Valitaan yksi tilintarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa, joiden toimikausi kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14. Kokouksen päättäminen

Jäsenten tekemät aloitteet vuosikokoukselle on toimitettava hallitukselle vuosikokousta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.

13§
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa perustellusta syystä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen on toimitettava sääntömuutosesitys yhdistyksen kokouskutsun yhteydessä yhdistyksen jäsenille.
Tullakseen hyväksytyksi, on sääntöjen muuttamisen kannalla oltava kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

14§
Yhdistyksen purkamisesitys on hallituksen toimesta toimitettava yhdistyksen jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Esitykseen tulee sisältyä selvitys yhdistyksen varoista. Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, käytetään yhdistyksen varat sääntöjen 2 §:ssä sanotun tarkoituksen toteuttamiseksi purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla.

Purkamispäätökseen tulee yhtyä vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, jollei kokous toisin päätä.

 

Hukassa? Katso sivukarttaa Linkit English Svenska Eesti Keel